Police privée

Les informations sur la politique de confidentialité ne sont disponibles qu’en polonais.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDRP” lub „Ogólne rozporządzenie o Danych”), chcemy przedstawić Ci informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane w trakcie odwiedzania naszej witryny praes.pl, w tym zapisywane w plikach cookies oraz danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mailowej z przedstawicielami firmy PRAES Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (takich jak np: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy).

Administratorem Twoich danych jest firma:
PRAES Spółka z o.o.,
z siedzibą 85-738 Bydgoszcz,
ul. Karola Szajnochy 18/20
(KRS: 0000077838, NIP: 9671133649, REGON: 092996249).

W kwestii Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem biuro@praes.pl

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

w celu realizacji Twoich zamówień, a w tym również do rozpatrywania Twoich reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,

w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, a także informacji dotyczących wydarzeń z życia firmy PRAES Spółka z o.o., które według Nas będą najlepiej dopasowane do Twoich zainteresowań, jak również ewentualnych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,

w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informujemy również, że wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, ale cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, jakiego dokonywaliśmy zanim cofnąłeś zgodę.

W celu udzielenia zgody lub jej wycofania prosimy o wysłanie emaila na adres biuro@praes.pl informacji „TAK, ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH” lub „NIE, NIE ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH”. Proces dodania lub usunięcia danych, może zostać poprzedzony dodatkową weryfikacja tożsamości nadawcy.

Ponadto informujemy, że Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np. do:

  • firmy kurierskiej, biura rachunkowego, producenta urządzeń z których Państwo korzystają, dostawcy oprogramowania, dystrybutora, oraz do uprawnionych instytucji państwowych, gdy zezwala na to przepis prawa.
  • Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • usunięcia danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • uaktualnienia swoich danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem: biuro@praes.pl

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do ograniu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania Twoich danych innym podmiotom. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przez nas gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Również wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.